Brugsbetingelser


OBERST B.V.s VILKÅR FOR ANVENDELSE


Punkt 1: Definitioner

I disse vilkår for anvendelse har følgende ord den betydning, der er defineret nedenfor:

1. “Oberst": Oberst B.V., den private virksomhed med begrænset ansvar med lokaler på Sarphatistraat 370, (1018 GW) Amsterdam, Holland, registreret hos de hollandske myndigheder med nummer 14126660 0000

2. “Hjemmeside": Alle Obersts internetsider på hjemmesiden med URL-adressen: www.altidrabat.dk

3. “Bruger": Den juridiske person, som anvender Obersts hjemmeside og/eller tjenester

4. “Leverandør": Den juridiske person, som tilbyder information, tilbud, rabatter, produkter eller tjenester, som der henvises til på Obersts hjemmeside, enten via et (hyper)link eller på anden vis;

5. “Tilbud": Alle tilbud, informationer, rabatter, produkter, tjenester eller kommunikation fra leverandøren, som der henvises til på Obersts Hjemmeside, enten via et (hyper)link eller på anden vis.


Punkt 2: Anvendelsesområde

1. Disse vilkår for anvendelse gælder udelukkende brugerens åbning, konsultation og/eller anvendelse af Obersts hjemmeside og/eller tjenester samt ethvert juridisk forhold, der opstår som følge af eller i relation til anvendelsen af hjemmesiden og/eller tjenesterne.

2. Oberst forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse vilkår uden at informere brugeren derom. Den seneste version af vilkårene for anvendelse kan findes på hjemmesiden. Såfremt brugeren forsætter sin anvendelse af Obersts hjemmeside, efter at der er foretaget en eller flere ændringer af vilkårene for anvendelse, betragtes dette som brugerens endelige accept af sådanne ændringer.

3. Enhver brug af Obersts hjemmeside og/eller tjenester udgør brugerens accept af disse generelle vilkår.

4. Oberst frasiger sig udtrykkeligt anvendelse af brugervilkår.

5. Såfremt et vilkår eller punkt i disse vilkår anses for at være ugyldigt, vil de øvrige punkter i disse vilkår fortsat være gældende, og parterne er forpligtede til sammen at definere et nyt gyldigt punkt, som skal erstatte det ugyldige punkt, og som tilgodeser begge parters oprindelige mål, i det omfang dette er muligt.


Punkt 3: Brug af hjemmesiden

1. Brugeren garanterer over for Oberst, at denne har tilladelse til at anvende denne hjemmesiden og vil agere i overensstemmelse med disse vilkår for anvendelse;

2. Brugeren garanterer over for Oberst, at denne til enhver tid vil opfylde de i disse vilkår for anvendelse definerede forpligtelser og vil overholde enhver lovgivning og bestemmelse, der gælder brugen af denne hjemmeside;

3. Uanset de øvrige punkter i disse vilkår må de handlinger, brugeren foretager i forbindelse med anvendelsen af denne hjemmeside, aldrig:

i) være baserede på falske oplysninger og/eller være vildledende;

ii) krænke Obersts eller tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder eller rettigheder i relation til beskyttelse af personlige oplysninger;

iii) være i strid mod enhver gældende lovgivning, bestemmelse, forordning eller andre gældende regler;

iv) indeholde vira, trojanske heste, orme, bots eller anden software, der kan skade automatiseret arbejde, gøre det uanvendeligt eller utilgængeligt, slette eller stjæle det, eller som har til hensigt at undgå de tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der findes på hjemmesiden og/eller i Obersts computersystemer;

v) være af kommerciel karakter, medmindre Oberst har givet sin forudgående skriftlige accept deraf;

vi) på anden vis være skadelig for Oberst og/eller en tredjemand.


Punkt 4: Konto

1. For at kunne anvende hjemmesiden er det obligatorisk at oprette en konto. Proceduren for oprettelse af en konto er beskrevet på hjemmesiden. Oberst kan efter eget skøn vælge at tildele brugeren en konto.

2. Brugeren garanterer over for Oberst, at de oplysninger, denne har givet til Oberst, herunder personlige oplysninger såsom navn og e-mailadresse, er fuldstændige, korrekte og nøjagtige. Brugeren giver sit samtykke til, at Oberst opbevarer disse oplysninger og anvender dem i forbindelse med administration af konti. Se Obersts fortrolighedspolitik.

3. Såfremt brugeren er under 16 år gammel, forudsætter oprettelsen af en konto, at der indhentes tilladelse fra en forælder eller værge. Ved at give sit samtykke til disse vilkår for anvendelse garanterer brugeren, at denne er mindst 16 år gammel eller har fået tilladelse af sine forældre eller en værge til at oprette en konto.

4. Brugeren er ikke berettiget til at oprette en konto på vegne af tredjemand uden dennes udtrykkelige samtykke.

5. Brugeren er selv ansvarlig for at holde adgangskoden til kontoen hemmelig for uvedkommende, og brugeren må ikke give tredjemand adgang til hjemmesiden ved brug af brugerens konto. Brugeren er ansvarlig for enhver skade som følge af tredjemands brug af kontoen, uanset om brugeren var opmærksom på eller gav sit samtykke til en sådan brug.


Punkt 5: Referencer

1. Det er ikke Oberst selv, der står bag de tilbud, der vises på hjemmesiden. Oberst henviser alene til tilbud fra leverandører ved at indsætte (hyper)links eller på anden vis. De tilbud, der henvises til, vedrører under ingen omstændigheder tilbud fra Oberst selv.

2. Henvisninger til tilbud på hjemmesiden er ikke forpligtende. Det samme gælder Obersts henvisninger til sådanne tilbud. Oberst er ikke ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af tilbuddene, herunder henvisninger til sådanne tilbud, samt oplysninger om disse på hjemmesiden modtaget fra eller på vegne af tredjemand.

3. Oberst kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for de tilbud, der henvises til på hjemmesiden.

4. Hjemmesiden kan indeholde programmer, indhold og tjenester fra tredjemand og/eller links til tredjemands hjemmeside. Anvendelsen eller tilstedeværelsen af indhold fra tredjemand på hjemmesiden er dog ikke ensbetydende med, at Oberst har godkendt eller kontrolleret det relevante indhold. Oberst er ikke ansvarlig for indhold tilhørende tredjemand, herunder indholdsmetode, eller for enhver brug deraf af brugere af hjemmesiden.


Punkt 6: Ingen aftale mellem Oberst og brugeren

1. Hjemmesiden viser kun generelle oplysninger og henviser kun til tilbud fra leverandøren. Visning af og henvisning til disse tilbud, uanset om brugeren og/eller tredjemand gør brug af sådanne henvisninger og tilbud, betyder ikke, at der er indgået en aftale mellem Oberst og brugeren og/eller tredjemand.

2. Formålet med hjemmesiden er af generel oplysende karakter og udgør ikke et tilbud fra Oberst om at udføre arbejde eller levere tjenester på vegne af brugeren. Ej heller udgør brug, åbning og konsultation af hjemmesiden og/eller Obersts tjenester samt brug af de nævnte tilbud, en opgave for Oberst i forhold til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjeneste på vegne af brugeren af denne hjemmeside, ud over muligheden for at bruge hjemmesiden.

3. Tilbud, øvrigt indhold på hjemmesiden samt oplysninger, der kan findes på hjemmesiden, kan ikke anses for at være en levering af en tjeneste (herunder konsultation og forhandling) på brugerens vegne. Oberst forhandler ikke køb af varer eller indgåelse af aftaler eller andre juridiske forpligtelser mellem bruger, leverandør og tredjemand.

4. De oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden, tager ikke udgangspunkt i brugeren af hjemmesidens konkrete situation. Det anbefales, at brugeren tager kontakt til leverandøren, såfremt oplysningerne på denne hjemmeside giver anledning til at tro andet.


Punkt 7: Garantier

1. Oberst giver ingen garantier. Oberst frasiger sig udtrykkeligt garantier på varer og tjenester i relation til de tilbud, som Oberst henviser til.

2. Oberst kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for egnetheden af eller mangler i leverandørens varer og tjenester, ej heller for råd vedrørende brug eller anvendelse af leverandørens varer eller tjenester.


Punkt 8: Obersts ansvar: Sikkerhed

1. De oplysninger og tilbud, som Oberst henviser til, stammer fra kilder, som kan anses for at være pålidelige. Oberst kan dog ikke garantere for fuldstændigheden og nøjagtigheden af sådanne oplysninger og tilbud. Oberst bestræber sig på løbende at vedligeholde og opdatere hjemmesiden, men kan ikke garantere for, at hele eller dele af indholdet på hjemmesiden er korrekt, fuldstændigt og opdateret efter en vis periode eller ved konsultation af hjemmesiden. De anvendte oplysninger er udelukkende vejledende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Brugeren alene er ansvarlig for anvendelsen af sådanne oplysninger.

2. De hjemmesider, der kan besøges via Obersts hjemmeside, samt de hjemmesider, som linker til Obersts hjemmeside, administreres eller vedligeholdes ikke af Oberst. Oberst er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider.

3. Oberst er ikke ansvarlig for skader som følge af anvendelsen af Obersts hjemmeside, de tilbud, der henvises til på hjemmesiden, samt de oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden (herunder sidens manglende tilgængelighed), herunder skader forårsaget af vira eller ikke-korrekte eller ikke-fuldstændige (I) oplysninger, (II) oplysninger på hjemmesiden eller en hjemmeside, der henvises til på hjemmesiden, eller (III) oplysninger på eller hentet via en hjemmeside, som henviser til Obersts hjemmeside, (IV) oplysninger, der er gjort tilgængelige på hjemmesiden, uden først at konsultere Oberst.

4. Oberst kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for unøjagtigheder eller udeladelser som følge af videregivelse eller afsendelse af oplysninger, forsinkelser eller fejl i forbindelse med overførsel af data, kommunikationsforstyrrelser, problemer med at komme i kontakt med personer defineret af leverandøren, (konsekvenserne af) fejl vedrørende computere, personsøgere, telefoner eller faxenheder, programmeringsfejl, støj eller forstyrrelser i relation til en fastnetsforbindelse, uanset årsagen dertil.

5. Oberst fraskriver sig ethvert ansvar for (in)direkte skader, følgeskader, tabt fortjeneste og opsparing, tab af goodwill, skade som følge af forretningens stagnation, skade som følge af kunders erstatningskrav, i relation til anvendelsen af denne hjemmeside, indhold, som er gjort tilgængeligt på hjemmesiden (af tredjemand eller af Oberst), tilbud, der henvises til på hjemmesiden, eller handlinger af brugeren, der er i strid med disse vilkår for anvendelse.

6. Brugeren holder Oberst skadesløs for ethvert krav fra tredjemand som følge af brugerens anvendelse af hjemmesiden, herunder produktansvar som følge af et/en defekt produkt, materiale, fremstilling, halvfabrikata, ressource eller komponent og/eller vejledninger, som er erhvervet i forbindelse med, eller som kan forbindes med et besøg på hjemmesiden.

7. Det i dette punkt anførte er også gældende for juridiske personer, som Oberst gør brug af.

8. Oberst regulerer ikke kommunikationen mellem de besøgende eller mellem de besøgende og Obersts hjemmeside, for så vidt angår indhold. Oberst har som udgangspunkt ikke kontrol med kvaliteten, lovligheden, integriteten, nøjagtigheden af eller sikkerheden for de forskellige dele af hjemmesiden. Oberst er ikke ansvarlig for handlinger (eller manglende handlinger) foretaget af brugere af hjemmesiden, herunder filer, data og/eller materialer, som gøres tilgængelige på Obersts hjemmeside. Oberst giver som udgangspunkt ingen garantier for indholdet af filer, data og/eller materialer, som gøres tilgængelige af brugeren.

9. I det omfang Oberst er ansvarlig, er er sådant ansvar på vegne af brugeren og/eller tredjemand til enhver tid og i forbindelse med enhver hændelse (såfremt en række relaterede hændelser betragtes som en enkelt hændelse) begrænset til erstatning (ekskl. moms) for beløb, som brugeren har betalt til Oberst i indeværende kalenderår for produkter og/eller tjenester, som relaterer sig til Obersts ansvar.


Punkt 9: Immaterielle rettigheder

1. Oberst bevarer retten til de immaterielle rettigheder (herunder ophavsret, databaserettigheder, relaterede rettigheder, varemærkerettigheder og patenter), der knytter sig til enhver del af Obersts hjemmeside, herunder layout, grafiske elementer, tekst, billeder mv. - samt rettigheder knyttet til ethvert tilbud samt enhver henvisning og publikation, som kan konsulteres via denne hjemmeside, forudsat at disse rettigheder ikke tilhører tredjemand.

2. Brugeren af denne hjemmeside må under ingen omstændigheder downloade, kopiere, overføre, reproducere, ændre eller videregive hele eller dele af denne hjemmeside (såsom filer, data, software og/eller materialer), herunder via tredjemand, i nogen som helst form, uanset formålet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Oberst eller den relevante part. Brugeren af denne hjemmeside må kun anvende en reproduktion af denne hjemmeside til eget brug (dvs. ikke-kommercielt eller virksomhedsrelateret formål).

3. Det er ikke tilladt at anmode om eller genbruge væsentlige dele af hjemmesiden eller at anmode om eller konsekvent og systematisk genbruge ikke-væsentlige dele af hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Oberst, jf. relevant lovgivning vedrørende databaser.

4. I henhold til de vilkår, der er anført i disse vilkår for anvendelse, tildeler Oberst brugeren en begrænset, personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at se eller lytte til filer, der er gjort tilgængelige via hjemmesiden, på den måde og i det format, som de er gjort tilgængelige på hjemmesiden.

5. Intet af det i disse vilkår for anvendelse og/eller på hjemmesiden anførte kan føre til en overdragelse og/eller tildeling af immaterielle rettigheder til brugeren. Brugerens tilladte anvendelse af hjemmesiden er begrænset til de forhold, der er anført i disse vilkår.

6. Brugeren må ikke handle på en måde, som krænker Oberst eller tredjemands immaterielle rettigheder. Brugeren anerkender og accepterer, at enhver ulovlig brug af filer, data og materialer, som er underlagt immaterielle rettigheder, er en krænkelse af disse vilkår for anvendelse og den gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lov om ophavsret.
Uanset det foregående anses de i punkterne 9.2 og 9.3 anførte handlinger for at være en krænkelse af Obersts eksklusive immaterielle rettigheder, for så vidt angår Obersts computersystemer.

7. Det er ikke tilladt at fjerne, ulæseliggøre, skjule eller ændre meddelelser om eller referencer til immaterielle rettigheder.


Punkt 10: Ophør af brug og fjernelse af konto

1. Ud over de (juridiske) metoder, Oberst til enhver tid kan gøre brug af, uden at dette forudsætter, at Oberst anfører en årsag eller forudgående forklaring, er Oberst berettiget til at begrænse, suspendere eller afbryde brugerens aktiviteter i relation til hjemmesiden, at lukke og/eller fjerne brugerens konto, midlertidigt eller permanent, at fjerne filer, data og/eller materiale, sende advarsler, afbryde tjenesten samt undlade at levere tjenester til brugeren, herunder især - men ikke begrænset til – situationer, hvor:

(i) brugeren handler i strid med disse vilkår for anvendelse;

(ii) det er Obersts opfattelse, at brugerens handlinger kan forårsage skade eller ansvar i forhold til brugeren selv, andre brugere eller Oberst.

2. Oberst kan ikke holdes ansvarlig i situationerne nævnt i denne artikel.

3. Oberst garanterer ikke, at dennes tjenester til enhver tid vil være tilgængelige uden
forstyrrelser eller fejl.

4. Brugeren har altid ret til at lukke sin konto uden at afgive en forklaring.


Punkt 11: Personlige oplysninger

1. Oberst er forpligtet til at følge praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Se venligst Fortrolighedspolitikken for mere information.


Punkt 12: Gældende ret

1. Det er alene hollandsk lov, der gælder for ethvert tilbud og enhver aftale samt det samlede juridiske forhold mellem Oberst og brugeren.

2. Såfremt og i det omfang at hele eller dele af punkterne i disse vilkår for anvendelse er i strid med ufravigelig national eller international lovgivning, anses sådanne hele eller dele af punkterne for ikke at udgøre en del af aftalen, mens parterne fortsat er underlagt de øvrige vilkår for anvendelse.